الگوی تربیتی مبتنی  بر محبت،  قاطعیت و کرامت

الگوی تربیتی

الگوی تربیتی

الگوی تربیتی مناسب از دیدگاه اسلام

از نظر اسلام، احترام گذاشتن و ارزش قائل شدن به کودک یکی از ابعاد مهم الگوی تربیتی او است.

کودکی که با ارزش قلمداد می شود و شخصیت او محترم شمرده می شود (تکریم)، به احساس خودْ ارزشمندی (عزت و کرامت نفس) دست می یابد و کسی که برای خودش ارزش قائل باشد، خود را به زشتی ها آلوده نمیکند.

پیشنهاد می‌کنیم با کودکتان مؤدبانه رفتار کنید.

اگر کودکتان برای کاری به شما کمک می کند حتماً به او “متشکرم”، “دستت درد نکند” بگوئید.

اگر از کودکتان می خواهید در انجام کاری به شما کمک کند از واژه ی “لطفاً” در ابتدای جملات تان استفاده کنید.

استفاده از واژه های “متشکرم” و “لطفاً” را از سنین کودکی به فرزندتان بیاموزید.

و به این طریق روش درست صحبت کردن را به آنها آموخته ايد!!

محبت نیز یکی از اصول الگوی تربیتی کودک است که به شدت مورد تایید قرار گرفته و در عین حال  از افراط آن نیز نهی شده است.

لذا در کنار محبت صلابت و دقت در تربیت کودک نیز مورد توجه اکید قرار گرفته است.

انواع الگوی تربیتی در رفتار والدین

در جامعه ما معمولا والدین برای تربیت کودک خود رفتارهای متفاوتی دارند.

رفتارهایی که به تنهایی نمی‌تواند الگوی تربیتی مناسبی برای کودک باشد.

والدین قاطع، سلطه‌گر، منفعل و والدین منفک از جمله این موارد هستند.

شما جزو كدام دسته هستيد؟

ﻗﺎﻃﻊ: ﮐﻮﺩﮎ ﯾﺎﺩ ﻣﯽﺩﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﭘﺬﯾﺮ ﺑﺎﺷﺪ، ﺧﻮﺩﺵ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﺪ ﻭ ﺑﺪﺍﻧﺪ ﭼﺮﺍ ﺑﺮﺍﯾﺶ ﻗﺎﻋﺪﻩ ﻭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ ﻭﭼﺮﺍ ﺑﺎﯾﺪ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺭﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨد.

ﺳﻠﻄﻪﮔﺮ: ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺍﻃﺎﻋﺖ ﻭ ﻓﺮﻣﺎﻧﺒﺮﺩﺍﺭﯼ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺍﺯ ﺗﻨﺒﯿﻪ ﯾﺎ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﺗﻨﺒﯿﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﮐﻮﺩﮎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﻣﻨﻔﻌﻞ: ﺍﯾﻦ ﭘﺪﺭ ﻭ ﻣﺎﺩﺭﻫﺎ ﮔﺮﻣﺎ ﻭ ﻣﺤﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﻮﺩﮐﺸﺎﻥ ﻣﯽﺩﻫﻨﺪ، ﺍﻣﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﻗﺎﻋﺪﻩ ﻭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﮕﺬﺍﺭﻧﺪ ﯾﺎ ﻗﺎﻃﻌﯿﺖ ﺁﻥ ﺭﺍ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﻮﺩﮎ ﺍﯾﻦ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺭﺍ ﺭﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﺪ.

ﻣﻨفک: ﺍﯾﻦ ﭘﺪﺭ ﻭ ﻣﺎﺩﺭﻫﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻋﺎﻃﻔﯽ ﮐﺎﻓﯽ ﺍﺯ ﮐﻮﺩﮐﺸﺎﻥ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ ﻭ ﻧﻤﯽﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺭﺍ ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﺍﯾﻦ ﺭﻓﺘﺎﺭﻫﺎ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺁﻧﻬﺎ ﺗﺜﺒﯿﺖ ﮐﻨﻨﺪ.

۱۳۹۷-۷-۷ ۱۳:۵۶:۲۶ +۰۰:۰۰