دکتر شهابی

blog-detail-img.jpg

دکتر شهابی

  • 1398/07/15

زوج درمانی
درمان اختلالات اضطرابی
درمان افسردگی و وسواس

مهرنسا شهابی

دکتری روانشناسی عمومی
کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی
کارشناسی روانشناسی بالینی

مشاور کلینیک روانشناسی ماوا (وابسته به موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره) به مدت 4 سال
مشاور کلینیک روانشناسی صدرا به مدت 2 سال
مشاور در بنیاد شهید و ایثارگر 
مشاور در مدارس آموزش و پرورش از سال 1389 تا کنون

  • پيش بيني دشواري در نظم جويي هيجان بر مبناي كاركردهاي تحولي خانواده، مجله تحقيقات علوم رفتاري، دوره 15 ، شماره 1
  • نقش سيستم هاي بازداري/ فعال سازي رفتار و راهبردهاي نظم جويي شناختي هيجان در استفاده مفرط از تلفن همراه در نوجوانان، فصلنامه پيشرفت هاي نوين در علوم رفتاري، دوره 3، شماره 18
  • بررسي اثربخشي آموزش تفكر انتقادي بر عزت نفس و مهارت هاي حل مسأله دانش آموزان دختر مقطع متوسطه، فصلنامه روان شناسي تربيتي، دوره 4، شماره 12
  • نگرش مذهبي و اضطراب: نقش ميانجي دشواري در نظم جويي هيجاني، فصلنامه پژوهش نامه روان شناسي اسلامي، دوره ، شماره 4
  • نقش نگرش مذهبي در تحمل پريشاني روانشناختي ودشواري درنظم جويي هيجان دانشجويان دانشگاه 
  • تهران. مجله پژوهش در دين و سلامت، دوره 3، شماره 4
  • نقش سيستمهاي بازداري/ فعال سازي رفتاري در پيش بيني تنظيم هيجان شناختي دانش آموزان، مجله  پيشرفتهاي نوين رفتاري

تدریس دروس زیر در دانشگاه¬ها و مراکز آموزشی:
روانشناسي فيزيولوژيك 
روانشناسي عمومي 
روانشناسي كودكان استثنايي
روانشناسي رشد