دکتر مسعود نورعلیزاده

دکتر مسعود نورعلی‌زاده
سابقه ۱۲۰۰۰ ساعت مشاوره موفق
۰

تخصص ها :مشاوره ازدواج و زوح درمانی و درمان اختلالات جنسی

سوابق تحصیلی

عضو هیئت علمی گروه روانشناسی دانشگاه شاهد

دکتری روانشناسی

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی از موسسه آموزشی وپژروهشی امام خمینی ره
کارشناسی روانشناسی عمومی از موسسه آموزشی وپژروهشی امام خمینی ره
دروس حوزوی: سطح عالی خارج

سوابق شغلی

مدیرگروه مشاوره کتبی مرکزملی پاسخ گویی به سواالت دینی از ۱۳۹۴تاکنون

مدیر کارگروه تخصصی مطالعات وپژوهش روانشناختی از ۱۳۹۴ تاکنون

مدیر گروه تخصصی روانشناختی اسوه زندگی از ۱۳۹۵ تاکنون

مدیر مرکز مشاوره وروانشناختی نور از ۱۳۹۶ تاکنون

مدیر گروه نیاز سنجی و آسیب شناسی، مدیریت مطالعات وبرنامه ریزی اخالقی وتربیتی، معاونت تهذیب حوزه علمیه قم

کارشناس واحد مطالعات وپژوهش دفتر ارزیابی موسسه امام خمینی ره

مشاوره تخصصی در مرکز مشاوره نور

مشاورتخصصی طلاق با همکاری دادگستری خانواده استان قم و دفتر تبلیغات اسلامی

کارشناس و مشاور طرح ملی فرهنگی مشاوره ای ساحل امید در شهرستان نوشهر با مشارکت وزارت کشور ،۱۳۸۹و۱۳۹۰

سوابق پژوهشی

چاپ و انتشار ۱۲کتاب، انتشار ۱۵مقاله علمی و پژوهشی، همکاری در بیش از ۸ پروژه تحقیقاتی در بیش از ۶ موسسه، پژوهشگاه و مرکز تخصصی

کتاب از خدا اگاهی تا خود اگاهی و آثار روانشناختی آن

کتاب شخصیت متعالی و سلامت روانی در پرتو خدا اگاهی

کتاب طعم زندگی: نشاط وشادابی با آب
کتاباین گره با دست باز میشود

کتاب آب درمانی

کتاب مهارت حل مسئله

کتاب خوداگاهی و مدیریت خویشتن

کتاب برنده بازنده: مهارت حل تعارض بین همسران

کتاب سپری برای پسران: مهارت خود مراقبتی اجتماعی پسران

کتاب باهمسرم به دور از سایه ها

کتاب مهارت خود مراقبتی واجتماعی دختران

کتاب کار سالمت جنسی

کتاب من او تو

مهارت های مواجه با خیانت همسران

کتاب روش مدل یابی مفهومی از متون اسلامی با تاکید بر سازه های روانشناختی

سوابق تدریس

تدریس دروس زیر در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی:

مبانی روان شناسی

روانشناسی رشد

روانشناسی از دیدگاه اندیشمندان مسلمان

آموزههاي روانشناختی در قرآن و حدیث

روش تحقیق کمی و کیفی در روانشناسی

فهرست مطالب