سه مولفه اثرگذار در شخصیت کودکان

نگارنده:نرگس عباسی
دو طبقه در تربیت فرزند داریم:
کسانی که در تربیت فرزند نقشعامل های درونیرا موثر می بینند و کسانی که در تربیت فرزند نقشعامل های بیرونیرا
موثر می بینند.کسانی که نقش عامل های بیرونی را موثر تر از نقش عامل های درونی میبینند،همان کوزه گرانی هستند که در
اولین مقاله گفتهشد این دسته از افراد می خواهند تمامی عوامل بیرونی را در کنترل خود در بیاورند تا تربیت فرزند خود را در
دستگیرند.
اما دسته دوم همان هایی هستند که ما به عنوان باغبان در تربیت فرزند می شناسیم و این دسته از افراد اعتقاد بر این دارند که
تمام عوامل را کودک در درون خودش دارد و والدین فقط بستر رشد آن رامهیا می کنند.
مولفه اولاثر گذار در شخصیت،خود انگیختگیاست.خود انگیختگی همان انگیزه و علاقه است.همان حرکت خودکار بچه ها
بدون عامل بیرونی،کهنقطه اعتدالی ندارد.هرچه خود انگیختگی آنها بالاتر باشد،بهتر است.
نشانه های بچه های با خودانگیختگی پایین
بچه هایی که خود انگیختگی آنها پایین است اصولا ً زیادغرمی زنند؛از غذا،از مکان و…عموما ً بچه های کم تحرکی هستند.به
تبلت،تلفن همراهوتلویزیون علاقه مندی زیادی نشان میدهند.از طرفی آنها نقطه مقابل نیز می توانند باشد.یعنی تحرک بسیار
زیادی داشته باشندو تمرکز کم.نشانه دیگر کنجکاوی بیش از حد جنسی است.عموما ً والدیناینگونه کودکانخود انگیخته
پایینیدارند.معمًولاآزادیهایاینبچههابسیارمحدودشدهاست.
یکیازراهکارهایبالابردنخودانگیختگیبچههابازیهایتخلیههیجانی-حرکتیاست.مولفه بعدیانعطاف پذیریاست.اینکهکودک بداند شرایط همیشه بر وفق مراد ما نیست.
یکی از تفاوت های خود انگیختگی با انعطاف پذیری این است که انعطاف پذیری طیف مثبت و منفی دارد.یعنیانعطافپذیری
زیاد تا انعطاف پذیری کم داریم؛اما انعطاف پذیری حد متوسط یعنی اعتدالمطلوب است.
انعطاف پذیریکم مربوط به بچه هایی استکه در مقابل همه چیز مقاومت می کنند.هرچه تعداد قاعده ها و قانون ها را در
زندگی بچه ها بیشتر بکنیم انعطاف پذیری آنها پایین تر می آید.
نشانه های بچه های باانعطافپذیریپایین
بچه هایی که انعطاف پذیری بسیارپایینیدارند بسیار خوب صحبتمی کنند.کلماتبه اصطلاحقلمبه سلمبه استفاده می کنند.
بسیار خوب استدلال می کنند.اینبهخاطرتوضیحات بسیار زیاد والدین است که برایهر چیزی به کودک توضیح میدهند و
چراییهر پدیدهراسریعاجواب می دهند.جزئیات را بسیار خوب می بینند.اسباب بازی های خود را به بچه های دیگر نمی
دهند.کمد آنها بسیار شیک و منظم و مرتب است.
نشانه های کودکان با انعطاف پذیری بالا
در مقابل کودکانی که انعطاف پذیری بسیار بالایی دارند،بسیار حرف گوش کن و مطیع هستند.در کنار دوستانشان همیشه نقش
مقلد و تقلید گر را بازی می کنند و تا مدتها تحت تاثیر دوستانشان هستند.به راحتی با همه کنار می آیند.با کسی دعوا نمی
کنند.وسایلشان را به راحتی در اختیار بقیه میگذارند،حتی اگر چیزی برای خودشان نماند.
هرچقدر والدین به اعتدال در انعطاف پذیری نزدیک تر باشند،بچه ها هم در انعطاف پذیری معتدل می شوند.
راهکاربرای به اعتدال رساندن کودکان در انعطاف پذیری
برای انعطاف پذیری کودکان بازی های خلاقموثراست و مشخصابازیهای خلاقی که از نوع ساختن و خراب کردن است.بچه ها
باید بتوانند بسازند و بعد خراب کنند یا به نوعی از آن عبور کنند.بازی هایی مثل گل بازی،لگو،شن بازی،برج هیجان یا جنگاو…

مطالب مرتبط  نوجوانان و مشارکت اجتماعی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *