مشاورین مرکز

دکتر کیومرثی مرکز مشاوره سبل السلام


دکتر کیومرثی

مشاوره پیش از ازدواج
درمان اختلالات روانشناختی


دکتر خاکبازان

مشاوره خانواده درمان اختلالات روانشناختی

دکتر بنیانی مرکز مشاوره


دکتر بنیانی

مشاوره پیش از ازدواج
مشاوره خانواده


دکتر صالحی

مشاوره کودک
مشاوره نوجوان


دکتر توکلی

مشاوره پیش از ازدواج
مشاوره فردی

دکتر برقعی مرکز مشاوره سبل السلام


دکتر برقعی

درمان اختلالات روانشناختی (وسواس)
مشاوره کودک


دکتر قدوسی

درمان اختلالات اضطرابی
مشاوره خانواده


دکتر انصاری

درمان وسواس و کمال گراییدکتر اسلامی

مشاوره پیش از ازدواج
مشاوره شغلی و تحصیلی


دکتر صبورنژاد

درمان اختلالات اضطرابی و وسواس مشاوره نوجوان


دکتر هوشیاری

مشاوره پیش از ازدواج
مشاوره خانواده


استاد سالار

مشاوره کودک و نوجوان
مشاوره فردی


دکتر ابراهیمی

مشاوره نوجوان
مشاوره خانواده

دکتر_شهابی-مرکز مشاوره سبل السلام


دکتر شهابی

مشاوره خانواده
درمان اختلالات اضطرابی


دکتر زمانی فر

مشاوره خانواده
مشاوره فردی


دکتر علی گلی

درمان اختلالات روانشناختیدکتر ترکاشوند

مشاوره پیش از ازدواج
مشاوره خانواده


جناب آقای اسلامیان

مشاوره نوجوان
مشاوه تحصیلی


دکتر کوثری

مشاوره پیش از ازدواج
مشاوره خانواده


دکتر صادقی سرشت

مشاوره کودک
مشاوره نوجوان


استاد عزت طلب

مشاوره نوجوان
زوج درمانی
اختلالات اضطرابی


دکتر خطیب​

درمان اختلالات خلقی و اضطرابی
زوج درمانی
مشاوره فردی