برای بزرگ نمایی کلیک کنید

کارگاه مهندسی ازدواج

ویژگی‌های کارگاه مهندسی ازدواج دوره ای با بیش ترین توافق بین اقوام مومن ایرانی🇮🇷 کاربرد قواعد علمی-تجربی روانشناسی ساده سازی جهت استفاده همه اقشار با قابلیت استفاده همزمان خانواده‌های زوجین 🕰مدت زمان ویدئوها: 8ساعت

مدرس: دکتر م حمدرضا کیومرثی – روانشناس بالینی و مشاور ازدواج 23 فایل ویدئویی همراه با پاورپوینت به مدت تقریبی 8 ساعت ین دوره برای چه کسانی مناسب است؟ همه انسانها در مقطعی از زندگی ازدواج میکنند تا از فواید آن بهره مند شوند. در این میان برخی ازدواج ها سرانجامی نیکو دارد و برخی از آن ها تبدیل به جهنمی برای هریک از زوجین شده که در نهایت به طالق عاطفی یا رسمی منجر می گردد. آموزشهای پیش از ازدواج و از جمله این دوره آموزشی می کوشد تا با افروختن چراغی روشن در مسیر ازدواج، افراد و خانواده های آنان را به سوی ازدواجی سعادتمند رهنمون سازد. در این دوره آموزشی به 2 سرفصل اصلی پرداخته شده است: 1 .هر فردی پیش از ورود به مقوله ازدواج به چه آمادگی هایی نیاز دارد و چگونه باید آن ها را در خود ایجاد نمای د؟؟ 2 .نقشه راه درست آشنایی چیست و چگونه می توان با این نقشه ازدواجی سعادتمند را رقم زد؟! لذا این دوره به همه افرادی که در آینده ای نزدیک در شرف ازدواج هستند و همچنین خانواده های آنان کمک می کند تا بهترین انتخاب را داشته باشند. این دوره چه ویژگی منحصر به فردی دارد؟! در این دوره آموزشی، مروری کوتاه بر دیدگاه های اصلی روانشناسان بزرگ در امر ازدواج صورت پذیرفته و پس از آن، دیدگاه ازدواج با رویکرد اسالمی برگرفته از قرآن و حدیث، نظریات بزرگان دینی و روانشناسان دینی و همچنین سالها تجربیات اتاق مشاوره در معرض استفاده مخاطبان قرار گرفته و ویژگی های زیر را داراست: • دارای بیشترین توافق بین اقوام مومن ایرانی • بکارگیری قواعد علمی- تجربی روانشناسی • ساده سازی شده جهت استفاده همه اقشار • با قابلیت استفاده همزمان خانواده های زوجین سرفصلهای دوره در ذیل آمده است: بخش اول: آمادگی های پیش از ازدواج ✓ شرط اصلی آمادگی در بلوغ ✓ پیشبینی پذیری بهترین شاخص مهارتی ✓ نقش بسته دینی در پیشبینی افراد ✓ نظریه های روانشناسی پیش از ازدواج ✓ نظریه اسالمی در پیش از ازدواج ✓ بلوغ عقلی بهترین نوع بلوغ ✓ 10 نشانه بلوغ عقلی فرد با ایمان ✓ مبانی دینی پیش از ازدواج ✓ بررسی پژوهش ها: ➢ نقش جهان بینی الهی در ازدواج ➢ نقش ایمان در ازدواج ➢ نقش دینداری در میزان رضایت زناشویی ✓ ایمان معیار اصلی کفویت دینی ✓ اخالق معیار دوم کفویت دینی ✓ معیارهای مهم اخالقی پسران ✓ معیارهای مهم اخالقی دختران ✓ مهارت های مهم مرد : ➢ ارتباط گیری زیبا ➢ توانایی مالی ➢ تعهد به زوج ➢ موافقت جویی در مقابل مخالفت جویی ➢ خوش اخالقی با همسر ➢ دلجویی ماهرانه از همسر ✓ مهارت های مهم زن: ➢ پاکی ذاتی و نجابت زن ➢ نظارت شایسته بر امور خانه ➢ ابراز عشق و دلبری کردن ➢ خوش پوشی و آراستگی خش دوم: نقشه راه آشنایی ✓ ضرورت و کارکردهای ازدواج ✓ بررسی مالک ها و معیارها: ➢ معیار همسانی نژادی و قومی ➢ معیار طبقه اجتماعی و رفاه ✓ معیارهای اصلی انتخاب در اسالم: ➢ مالک ایمان و تقوا ➢ مالک اخالق و شخصیت ➢ مالک تناسب خانوادگی ✓ شیوه های ساده سازی شده در احراز مالک ➢ احراز ایمان ➢ احراز اخالق ➢ احراز خانواده ✓ نقش محوری تاثیرگذاری شخصیت افراد ✓ 2 بعد مهم در شخصیت کلی ✓ شیوه های احراز ابعاد شخصیت ✓ روش کمی سازی شخصیت ✓ روش جمع بندی و نتیجه گیری ✓ 12 اصل مهم در روشهای آشنایی ✓ خطوط قرمز در آشنایی ✓ محتوای اولین جلسه آشنایی ✓ سازمان دهی محتوای جلسات: ➢ تعداد جلسات آشنایی ➢ 10سوال طالیی در جلسات ➢ تکنیک های الزم االجرا در جلسات ✓ اهم نشانههای خطر در شخصیت افراد ✓ مدلهای ازدواج ممنوع شخصیتی ✓ پاسخ به سواالت متداول در مشاورههای پیش از ازدواج

تومان 500,000