لوگو مرکز مشاوره اسلامی سبل السلام دریافت نوبت مشاوره - پدر خوب - دکتر اخوی مشاور همکاری با مرکز مشاوره اسلامی سبل السلام

خانه

دکتر خطیب

دکتر خطیب
.
دکتر خطیب

دکتر خطیب:

سوابق تحصیلی دکتر خطیب

دانش آموخته دکتری روانشناسی در پژوهشگاه حوزه و دانشگاه سطح ۳ حوزه علمیه قم

سوابق شغلی دکتر خطیب

مشاوره و رواندرمانگری در مرکز مشاوره ماوا وابسته به موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی (ره)

مشاوره و رواندرمانگری در مرکز مشاوره حوزه علمیه قم

مشاوره و رواندرمانگری در مرکز مشاوره دانشگاه قرآن و حدیث

مشاوره و رواندرمانگری در مرکز ملی پاسخگویی به سوالات دینی

سوابق پژوهشی دکتر خطیب

تالیفات
الف) کتاب
۱. درآمدی بر پیشگیری از گرایش به خودکشي در منابع اسالمي، سازمان بهزیستي
۲. این نقشها واقعي است، موسسه آموزشي و پژوهشي امام خمیني


۳. شادی و شادکامي از دیدگاه اسالم، دارالحدیث
۴. مهارت روابط زناشویي، طرح ملي مطلع مهر زیر نظر وزارت کشور، (چاپ نشده)
۵. ارتباط موثر، خلیلیان و خطیب، موسسه آموزشي و پژوهشي امام خمیني
۶. مهارتهای زندگي، سازمان بهزیستي و دارالحدیث
۷. مهارتهای مقابله با مشکالت سالمندی، مشهد، به نشر
۸. مهارتهای مقابله با بیماری، مشهد، به نشر
۹. مهارت ارتباط میان فردی، مشهد، به نشر
۱۰. مهارت تصمیم گیری و بهره مندی از جواني، مشهد، به نشر
۱۱. مهارت خویشتنداری جنسي، مشهد، به نشر
۱۲. مهارت مقابله با بیماری، مشهد، به نشر
۱۳. مهارت مقابله با خشم، مشهد، به نشر 
۱۴.مهارت مقابله با اختالفات زناشویي، مشهد، به نشر 

۱۵.مهارت مقابله با فقدان و شکست، مشهد، به نشر

ب) مقاله
۱. الگوی چندبعدی مقابله دیني با تکیه بر آموزه های مهار خشم، پژوهشنامه روانشناسي اسالمي، سال اول، بهار۹۸۱۱ ،
.۹۱۱-۹۸۸ص، ۲شماره
۲. نقش عوامل شخصیت و سبک زندگي مذهبي در سالمت روان، اسالم و پژوهش های روانشناختي، موسسه آموزش عالي
اخالق و تربیت، تابستان ۱۱.
۳. در آمدی بر خودکشي و خودکشي گرایي از دیدگاه اسالم، چاپ در چکیده نامه همایش ملي اسالم و آسیبهای اجتماعي،
تهران، سازمان بهزیستي، ۹۸۳۱.
۴. تبیین مفهومي و فرایندی استعداد بر اساس منابع اسالمي، پژوهشنامه روانشناسي اسالمي، پذیرش برای شماره ۱.


۵. تحلیل مفهوم استعداد در منابع اسالمي و بررسي رابطه آن با فطرت، عقل، غریزه و هوش، به سفارش کمیسیون علوم
تربیتي شورای عالي انقالب فرهنگي.
۶. بررسي انواع استعداد از دیدگاه اسالم، دبیرخانه شورای عالي انقالب فرهنگي کمیسیون تعلیم و تربیت.


۷. تدوین الگوی استعدادهای انسان از دیدگاه اسالم، دبیرخانه شورای عالي انقالب فرهنگي کمیسیون تعلیم و تربیت.


۸. الگوی مقابله دیني زمان مند در حوزه روابط بین فردی با تکیه بر مفاهیم، عفو، شکر و امید، روانشناسي فرهنگي، ۹۸۱۱.


۹. سبک های مقابله با تنش بر اساس تجربه زیسته بیماران مبتال به کووید ۹۱ :تحلیل مضمون، روانشناسي فرهنگي

سوابق تدریس دکتر خطیب

برگزاری کلاسها و کارگاه های متعدد در زمینه های زیر:
۱. مشاوره پیش از ازدواج
۲. مهارتهای زندگي
۳. ارتباط موثر زناشویي
۴. روانشناسي صمیمیت
۵. حل تعارض زناشویي
۶. نقش های زناشویي
۷. مدیریت غرایز
۸. تغییر مثبت
۹. خویشتنداری جنسي

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.