دکتر سیده‌زهرا عمادی

عکس دکتر زهرا عمادی
سابقه ۸۰۰۰ ساعت مشاوره موفق
۰

دارای پروانه فعالیت از سازمان نظام روانشناسی به شماره ۶۰۶۲

تخصص ها

مشاوره فردی

درمان اختلالات اضطرابی

سوابق تحصیلی

دکتری رشته روانشناسی سلامت دانشگاه تهران
کارشناسی ارشد رشته روانشناسی بالینی دانشگاه شیراز
کارشناسی رشته روانشناسی بالینی دانشگاه شیراز

سوابق شغلی

همکاری با ستاد کل سازمان بهزیستی کشور و انجام فعالیت های پژوهشی در مرکز ملی راهبری و توسعه سلامت روان زیر نظر سازمان بهزیستی کشور

رواندرمانگر در مرکز مشاوره دانشگاه تهران

رواندرمانگر در مرکز مشاوره نیكمهر

رواندرمانگر در مرکز مشاوره اراده

مصاحبه و گزینش وکلای پذیرفته شده در قوه قضائیه در سمت روانشناس جهت ارزشیابی سلامت روان بهمن ۹۸تا خرداد ۹۹
مصاحبه و گزینش کارمندان سازمان آب در سمت روانشناس برای تایید سلامت روان بهار ۹۹
مصاحبه و گزینش دانشجویان متقاضی معلم شدن در دانشگاه فرهنگیان مهر و آبان ۹۹
همکاری به عنوان روانشناس در خوابگاه فاطمیه دانشگاه تهران مهر ۹۳ تا اسفند ۹۶
کارورزی در مرکز چاقی بیمارستان سینا و مرکز قلب بیمارستان شریعتی مهر تا اسفند ۹۴
مرکز مشاوره دانشجویی دانشگاه شیراز مهر ۹۰ تا مهر ۹۱
روانشناس بالینی در مرکز مشاوره شاهچراغ از اردیبهشت ۹۱ تا بهمن ۹۲ به مدت ۴۰۰ ساعت
مرکز مشاوره راز موفقیت از مهر ۸۹ تا خرداد۹۹

سوابق پژوهشی

مقالات:

مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر شفقتورزی و درمان ذهنآگاهی مبتنی بر کاهش استرس در کاهش
نشانه های شخصیت تیپ d در بیماران عروق کرونری قلب ( ۱۴۰۰ the of Comparison)
effectiveness of compassion-based therapy and stress-based mindfulness
therapy in reducing type D personality symptoms in patients with coronary heart
disease . (2021), Journal of Vessels and Circulation, Accepted in
:ایران در سایکوپاتيhttp://jvessels.muq.ac.ir/acert.php?id=74&code=eed9ed
اعتباریابي نسخه فارسي مقیاس ارزیابي جامع شخصیت :Iran in Psychopathy( CAPP-SR(
۲
Developing and Validating a Persian Version of Comprehensive Assessment of
Psychopathic Personality- Self-Report (CAPP-SR) submitted to Assessment
Journalاثربخشی طرحوارهدرمانی بر تنظیم شناختی و رفتاری هیجان در مادران دارای فرزند مبتال
به اختالل یادگیری ارسال شده به مجله کودکان دانشگاه عالمه طباطبایی of effectiveness The 5
schema therapy on cognitive and behavioral regulation of emotion in mothers
disabilities learning with children withنقش تعدیل کنندگی تاب آوری در ارتباط بین انعطاف
ناپذیری روان شناختی و تحمل پریشانی با نشانگان وسواسی-جبری در نوجوانان در حال تکمیل The
role of resilience in the relationship between psychological inflexibility and
،عمادیdistress tolerance with obsessive-compulsive syndrome in adolescents
سیده زهرا؛ بهرامی احسان، هادی؛ رستمی، رضا ( ۱۳۹۸). عوامل مؤثر بر تجربهٔ درد در بیماران
زن مبتال به میگرن: یك مطالعهٔ کیفی، مجله علوم روانشناختی. ۱۸ (۷۳ )، ۱۵-۱ effective The.
factors on pain experience in female patients with migraine A qualitative study
عمادی، سیده زهرا؛ بهرامی احسان، هادی؛ فیاض، فاطمه؛ اخوت، احمدرضا (۱۳۹۸). مدل نظری
مداخله درمانی از منظر قرآن جهت کاهش درد افراد مبتال به میگرن، قرآن و طب، ۴ (۴)، ۴۲ -۳۰.
Theoritical model of therapeutic intervention from the perspective of the Quran
بیماران در خودابرازگری راهبردهای مقایسهto reduce the pain of people with migraines.
مبتال به اضطراب اجتماعی و افراد بهنجار tactics presentation-Self of Comparison
Between Patients with Social Anxiety and Normal Individuals, Journal of Social
Issues & Humanities (JournalSIH) (ISC Master Journal list), Vol 2, No 01, in
.۲۰۱۲, Octoberمقایسه سطوح خودبازنگری در بیماران مبتال به اضطراب اجتماعی و افراد بهنجار
Comparison of Self-monitoring levels Between Patients with Social Anxiety and
Normal Individuals, Journal of Social Issues & Humanities (JournalSIH) (ISC
مساله حل مهارت آموزش تاثیرMaster Journal list), Vol 2, No 01, in October, 2012. 6
بر رضایت زناشویی مادران دارای فرزند مبتل به اختااللت یادگیری Teaching of Influence The
Problem-solving Skill on Marital Satisfaction of Mothers Whose Children Suffer
from Learning Disorders, International journal of Psychology and Behavioral
مقایسهResearch (IJPBR) (An ISC indexed Journal), Vol. 0, No. 3, in April 2012.
۳
خودکارآمدی و صفات شخصیتی در زنان متقاضی طالق و زنان عادی and efficacy self Comparing
personality traits of women seeking divorce and normal women. International
journal of Psychology and Behavioral Research (IJPBR) (An ISC indexed Journal),
.۲۰۱۲ February in, 2. No, 0. Volکیفیت روابط خانواده و حمایت اجتماعی ادراك شده بین افراد
Quality of family relationships and perceived social غیربیمار افراد و MS دارای
support among people with MS and non-patients. International journal of
Psychology and Behavioral Research (IJPBR) (An ISC indexed Journal), Vol. 0, No.
.۲۰۱۲ February in, 2مقایسه باورهای غیرمنطقی و سبك های مقابله ای در بیماران قلبی عروقی
و افراد غیر بیمار (عادی) ارائه شده در اولین کنگره علوم تربیتی و آسیب های اجتماعی. خرداد ماه
. Comparing irrational beliefs and coping with stress in cardiovascular 1393
patients and non-patients (normal). In the first congress of Education and Social
.۲۰۱۲ June. harmsپیشبینی اعتیاد به اینترنت براساس حمایت اجتماعی ادراك شده در نوجوانان
دختر شهر شیراز ارائه شده در پنجمین همایش بینالمللی روانپزشکی کودك و نوجوان Prediction.
of Internet Addiction, Based on Perceived Social Support Among Adolescent
Girls in Shiraz in 5th international congress of Child and Adolescent Psychiatry
.۲۰۱۲ October 11-8 Internپیشبینی اعتیاد به اینترنت براساس مؤلفههای هوش هیجانی در
نوجوانان دختر شهر شیراز ارائه شده در پنجمین همایش بینالمللی روانپزشکی کودك و نوجوان
. ۷ Prediction of Internet Addiction, Based
on Components of Emotional Intelligence Among Adolescent Girls in Shiraz in
۵th international congress of Child and Adolescent Psychiatry Intern 8-11
October 2012.

سوابق تدریس

تدریس در دانشگاه فرهنگیان درس فنون مشاوره و راهنمایی
روانشناسی رشد کودك و نوجوان، درس پژوهش و توسعه حرفهای روایت نویسی
تدریس در دانشگاه مطهری درس روانشناسی دین و مشاوره تحصیلی و شغلی
تدریس در دانشگاه رفاه درس روانشناسی سالمت تدریس در دانشگاه قرآن و حدیث تهران درس متون
روانشناسی به زبان انگلیسی ۱ و ۲ و کاربرد کامپیوتر در روانشناسی
۴
تدریس در دانشگاه آزاد تهران جنوب درس روانشناسی رشد تحولی و متون روانشناسی به زبان انگلیسی
۲ و ۱
تدریس درحوزه عبدالعظیم درس روانشناسی شخصیت، نظریه های مشاوره رواندرمانی و مشاوره
ازدواج
تدریس در حوزه قاسم بن الحسن درس روانشناسی شخصیت، نظریههای مشاوره رواندرمانی و
روانشناسی تحولی
تدریس در دانشگاه پیام نور شیراز
تدریس درس‌های ارزشیابی شخصیت و پروژه (در سمت استاد راهنما ۱۰ پروژه )
تدریس در دانشگاه تهران از بهمن ۹۳ تا بهمن ۹۴ درس روش تحقیق (به عنوان دستیار آموزشی دکتر
هادی بهرامی احسان)

فهرست مطالب