آموزش دریافت نوبت مشاوره در تلفن همراه

آموزش دریافت نوبت مشاوره در رایانه

جدول زمان حضور مشاورین در مرکز

ردیفنام مشاورمشاوره حضوریمشاوره غیر حضوری
1خانم پروانه آشتیانیشنبه
2خانم قدیس رستمیشنبهپنجشنبه
3خانم عطیه سلطان محمدیشنبهچهارشنبه
4آقای رامین عزت طلبجلسه حضوری ندارندشنبه
5دکتر شیما سادات برقعیسه شنبهجلسه غیر حضوری ندارند
6دکتر مژگان زمانی فریکشنبه - سه شنبهشنبه
7خانم طیبه سالاردوشنبهسه شنبه
8دکتر حسین نیک فرجاد

شنبه - دوشنبه - چهارشنبه

شنبه - دوشنبه - چهارشنبه

9دکتر سوده توکلیدوشنبه
10آقای بشیر اسلامیانجمعهچهارشنبه
11آقای زهیر احمدیچهارشنبهیکشنبه
12دکتر مهرنسا شهابیپنجشنبه
13دکتر جعفر علی گلیپنجشنبهیکشنبه
14دکتر نرگس وحیدنیاسه شنبهشنبه
15دکتر سعید سالاری مقدمسه شنبهشنبه - چهارشنبه
16آقای محمدسعید نصر اصفهانیسه شنبهپنجشنبه
17خانم سیده سمیه خلیلییکشنبهشنبه - دوشنبه
18آقای علی عسگریسه شنبه
19دکتر جعفر هوشیاریجمعه
20دکتر محمدرضا بنیانیجمعه
21دکتر مسعود نورعلی زادهپنجشنبهیکشنبه - سه شنبه
22آقای محمدحسین کفیلچهارشنبه
23دکتر محمدرضا کیومرثییکشنبه - دوشنبه
24دکتر نوید خاکبازانوقت حضوری ندارندچهارشنبه
25دکتر مجتبی کوثریوقت حضوری ندارنددوشنبه
26دکتر ریحانه صبور نژادوقت حضوری ندارنددوشنبه
27آقای مصطفی علیپوروقت حضوری ندارندپنجشنبه
28دکتر مریم السادات سقایتوقت حضوری ندارندیکشنبه - سه شنبه